Hlavní partneři.
Pro zobrazení potřebujete plug-in. Můžete si jej stáhnout zde:
Download Flash Player.

P
Člen Evropského svazu parketářů
a podlahové techniky - EUFA P+F
 hod.

Co nás trápí, aneb není všechno zlato, co se třpytí


V dnešním zamyšlení se lehce odchýlíme od tématu problematiky pokládky dřevěných podlah v interiérech a obrátíme naši pozornost k podobnému tématu – pokládky venkovních teras. Není úkolem dnešního povídání sáhodlouze popisovat, co to vlastně terasy jsou a jaké materiály se na ně používají – to najdeme v každé solidní odborné knížce, ale zaměříme se především na problémy, které mohou vzniknout při jejich realizaci a následném užívání. Zahradní terasy ze dřeva či materiálů na jeho bázi se postupně stávají téměř nezbytným dopl?kem našich zahrad a poptávka po jejich realizaci stále stoupá. Do zhotovení těchto teras se dnes vrhá kde kdo a výsledky podle toho i mnohdy vypadají. I přes fakt, že na tyto práce není doposud zpracována žádná norma nebo předpis, platí pro ně vcelku již ustálená pravidla, které je nutno dodržovat. V praxi to však bohužel vypadá trochu jinak. Podlaháři, truhláři, tesaři, zedníci a mnozí ostatní, kteří tato díla většinou provádějí, do této práce mnohdy vnášejí i svá pojetí řemeslného provedení (většinou z úsporných důvodů) a výsledek jejich snažení mnohdy podle toho i vypadá.

S postupem času se ustálily i materiály, ze kterých jsou tato díla obvykle zhotovována. Někdy, většinou po rozsáhlé reklamní kampani, se objeví nějaká ta novinka materiálová či konstrukční, u které ale pouze čas potvrdí, zda jsou upotřebitelné i v praxi. Mnohdy se stává, že výrobci na trh uvedou novinku a čekají, co to udělá v praxi. A právě o tento případ v dnešním zastavení půjde.

Z praxe

Přibližně v květnu letošního roku se na mne obrátil s prosbou o pomoc jeden z našich podlahářů, který si už nevěděl rady s následujícím problémem. Předem podotýkám, že se nejednalo o žádného začátečníka, ale o firmu s cca dvacetiletou praxí, která dnes už disponuje třemi samostatnými pracovními skupinami a za dobu své existence se setkala s různými problémy. Za dobu své existence firma zhotovila desítky teras z různých druhů materiálů, všech možných tvarů i konstrukcí. Vždy si její řemeslníci dokázali poradit a vzniklé problémy s úspěchem vyřešili ke spokojenosti své, i zákazníků. Až tentokrát narazila kosa na kámen. Sami posuďte a utvořte si svůj názor.

Šetřením bylo zjištěno, že terasa byla vyrobena z WPC prvků s plným profilem. Pokládka byla provedena začátkem měsíce června 2015. V té době bylo velmi teplé počasí ( dle stavebního deníku - naměřeno 28°C ). Zhotovení bylo provedeno v duchu návodu výrobce. Podkladový rošt byl upevněn na betonových dílcích osazených v štěrkovém loži. K betonovým dílcům byly podkladové trámky upevněny pomocí hmoždinek. Dodrženy byly i předepsané dilatace – po obvodu 10 mm a v místě délkového napojení terasových dílců více než 6 mm. Terasa bez závad sloužila svému účelu až cca do února 2016 ( tj. cca 7 - 8 měsíců). V březnu 2016 se u terasy začaly projevovat poruchy rovinatosti povrchu v podobě deformace dílců. Majitelé tento stav reklamovali a požadovali nápravu. Zhotovitel díla, po poradě s dodavatelem, následně v místech deformace provedl vyztužení podkladového roštu, ve snaze stabilizovat plochu terasy. Deformace dílců terasy však pokračovala i nadále. Zhotovitel se s tímto problémem, přes distributora, obrátil na výrobce. Výrobce následně konstatoval, že příčinou vady terasy je pochybení při montáži. V rámci dobrých vztahů však nabídl, že vadné dílce zhotoviteli vymění, bez nároku na úhradu – tedy zdarma.

Podobný problém s tímto materiálem se však opakoval na více akcích z té doby a majiteli firmy se podařilo zjistit, že s tímto materiálem měly problém i firmy jiné, ale nemluvili o něm.

Shrnutí problému

-Plocha bez závad sloužila svému účelu po dobu cca 7 – 8 měsíců.

-Deformace terasových dílců se projevila pouze u dílců vystavených povětrnostním vlivům.

V místě se zastřešením se terasové dílce nikterak nedeformovaly, i když byly zhotoveny ve

stejné době a stejnou technologií.

-Deformace terasových dílců je patrná jednak na délku – nárůst o cca 10 – 20 mm / 3 bm

původní délky a nárůst je i u šířky dílců.

-Technologie pokládky byla v zásadě dodržena. Tvrzení výrobce, že příčinou poruchy terasy

bylo například posunutí upev?ovacích prvků o cca 2 cm na okrajích, nemůže být v případě

nárůstu objemu použitých prvků bráno vážně.

-Destrukce ( rozklížení ) terasových prvků na čelech.

Závěr

Pro stanovení správného závěru bylo následně přistoupeno k provedení pokusu, při kterém byl použitý materiál teras uměle vystaven podmínkám, podobným byl vystaven v exteriéru. Předem podotýkám, že se nejednalo o pokus provedený v řádných laboratorních podmínkách a jeho výsledek je nutno brát pouze jako orientační. Vzorek byl postupně několikrát vystaven teplotám a vlhkostem napodobujícím letní teplé počasí, nebo naopak déšť, či počasí mrazivé vystřídané prudkým oteplením – třeba tak jako k tomu došlo v průběhu měsíců ledna a února letošního roku. Z fotografické přílohy si prosím sami udělejte úsudek, o jaký materiál se jedná.

Příčinu vzniku závady na kontrolovaných terasách je tedy zapotřebí hledat především ve vlastnostech použitých materiálů. Z provedeného pokusu je zcela patrno, že se jedná o materiál s vyšším stupněm nasákavosti, což je u tohoto druhu výrobků určených do exteriérů vlastnost zcela nežádoucí.

Materiál na bázi dřeva nebo i dřevina, který je vystavena klimatickým změnám u kterých tudíž dochází ke střídání vlhka a sucha ( sesychá nebo bobtná) a nejsou-li ještě k tomu navíc ošetřena vhodným ochranným nátěrem ( v našem případě na neošetřených čelech terasových lamel ), velmi často dochází ke vzniku trhlin, které mohou vést, až k postupné destrukci hmoty a tím i rychlejšímu průniku vlhkosti do materiálu. S průnikem vlhkosti do materiálu jsou dále spojeny i změny tvarové. Svou roli v této problematice sehrává i materiál ( dle výrobce 50% PVC ), tvořící druhou součást hmoty terasových lamel.

Z provedeného šetření je dále patrno, že zhotovitel teras postupoval technologicky vhodným a dříve již mnohokrát vyzkoušeným způsobem, který není v zásadním rozporu s pokyny výrobce – viz. návody na montáž ( internet ).

Tvrzení, že zhotovitel tento stav ( poruchy rovinatosti teras ) způsobil nesprávnou montáží, považuji spíše za snahu odvést pozornost od podstaty problému, jímž je dle mého názoru použitý materiál a nedostatky v montážním návodu výrobce.

Co vy na to kolegové podlaháři? Nesetkali jste se ve své praxi s něčím podobným? A nemusí se jednat přímo o terasy.

Mám takový dojem a mnozí kolegové se mnou souhlasí, že postup některých výrobců, kteří podlaháře používají jako jakési ,,pokusné králíky´´ při testování svých produktů, není férový. Tento jev nejenom, že demotivuje zhotovitele (reklamace a opravy), ale především ekonomicky vyčerpává realizační firmu, protože opravy a konzultace stojí čas i peníze.

Je sice pravdou, že s novým výrobkem se učíme pracovat, ale školné je v tomto případě velmi drahé.

?emeslu zdar

Pavel Drápalík

Znalec v oboru dřevozpracování

copyright © 2006 - Cech parketářů a podlahové techniky České Republiky | design © 2006 - dogfish.cz