Hlavní partneři.
Pro zobrazení potřebujete plug-in. Můžete si jej stáhnout zde:
Download Flash Player.

P
Člen Evropského svazu parketářů
a podlahové techniky - EUFA P+F
 hod.

Cech a Hospodářská komora České republiky


Často se v různých článcích, a to nejen na našem webu, setkáváme s názvem Hospodářská komora České republiky (HK ČR). Co je to vůbec HK ČR?. Jaký je její význam, cíle a činnost? A jaký význam má pro profesní sdružení a malé a střední podnikání?

V této souvislosti je nutno připomenout, že náš Cech, jako nejvýznamější a nejsilnější profesní sdružení v oboru podlah v České republice, má nejen své sídlo v budově HK ČR, ale především udržuje s HK ČR čilé pracovní styky, presentuje HK ČR na svých akcích a významně a konkrétně spolupracuje především v oblasti vzdělávání.

Další informace získáte na:

www.komora.cz

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) je subjektem zastupujícím podnikatelskou veřejnost v České republice a neodmyslitelnou součástí hospodářského života v ČR. Chrání zájmy svých členů – malých, středních a velkých podniků, sdružujících se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. Hlavním posláním komory je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.

Po politických a ekonomických změnách v České republice se Hospodářská komora ČR transformovala v samostatnou instituci, která se stala respektovanou a nedílnou součástí českého ekonomického systému.

Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona 301/1992. Pro tisíce podnikatelů je vyhledávaným servisním místem.

Poskytuje své členské základně i podnikatelské veřejnosti poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, organizuje v rámci své působnosti vzdělávací činnost, spolupracuje s orgány státní správy a místních samospráv, zabezpečuje propagaci a šíření informací o podnikatelské činnosti svých členů, zřizuje v rámci své působnosti zařízení s institucemi na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti.

Členství v Eurochambers, dlouhý seznam dvoustranných dohod s partnerskými organizacemi v ČR i na celém světě, s nimiž Hospodářská komora ČR intenzivně spolupracuje, jí dává známku tradiční a respektované instituce.

V současné době má HK ČR celkem 14 regionálních hospodářských komor v působnosti krajů a desítky oblastních komor aktivně působících v jednotlivých oblastech po celé České republice a více než 80 živnostenských společenstev. Díky této regionální a oborové síti je HK ČR schopna poskytnout široké podnikatelské veřejnosti (členům i nečlenům) služby odpovídající standardům hospodářských komor v zemích EU:

· organizace mezinárodních a bilaterálních firemních kontaktních akcí (outgoing a incoming mise)

· organizace doprovodných podnikatelských misí státních představitelů ČR při oficiálních návštěvách v zahraničí

· návštěvnické mise podnikatelů u příležitosti oficiální účasti ČR na zahraničních veletrzích a výstavách

· mise zahraničních investorů pro malé a střední české podniky

· zprostředkování kontaktů s partnerskými obchodními komorami a jinými podnikatelskými institucemi v zahraničí

· zajištění kompletních služeb zahraničním firmám pro jejich prezentaci v České republice

· organizace seminářů, workshopů a podobných akcí oborově a teritoriálně zaměřených

· zastoupení České podnikatelské reprezentace (CEBRE) při EU v Bruselu

Podpora evropské integrace:

· Podpora připravenosti českých podnikatelů do EU. Informace a vzdělávání o Evropské unii, poradenství v otázkách přípravy na budoucí členství v EU, přenos znalostí a zkušeností ze členských zemí EU, průzkumy názorů české podnikatelské veřejnosti na různé aspekty integrace ČR do EU, přímé zastoupení české podnikatelské veřejnosti v Bruselu

Podpora exportu:

· Organizace mezinárodních firemních akcí, organizace bilaterálních firemních kontaktních akcí (outgoing a incoming mise), doprovodné podnikatelské mise státních představitelů ČR při oficiálních návštěvách v zahraničí, návštěvnické mise podnikatelů u příležitosti oficiální účasti ČR na zahraničních veletrzích a výstavách, mise zahraničních investorů pro malé a střední české podniky, zprostředkování kontaktů s partnerskými obchodními komorami a jinými podnikatelskými institucemi v zahraničí, zajištění kompletních služeb zahraničním firmám pro jejich prezentaci v České republice, organizace seminářů, workshopů, business fór a podobných akcí oborově a teritoriálně zaměřených

· Abonentní služba – poptávky ze zahraničí prezentované tuzemským podnikatelům

· BC-S – inzertní rubrika zahraničních korespondentů, správa zahraničního databázové systému "Business Contacts System", aktivní vyhledávání obchodních partnerů v zahraničních databázích, možnost prezentace výrobků a služeb v 76 zemích světa

· FITPRO (Facilitation of International Trade Procedures) – podpora zavádění a rozvoje efektivních metod v technologii mezinárodního obchodu, konzultace, poradenství pro usnadnění obchodních procedur ve vnitrostátním i mezinárodním obchodě. Podpora a poradenství elektronického obchodování

· Komora pro hospodářskou spolupráci se Společenstvím nezávislých států – poskytuje informační a konzultační služby, organizuje podnikatelské mise do teritorií SNS, vydává Ekonomické zpravodajství z východních trhů v elektronické podobě

Podpora malého a středního podnikání:

· Poradenská činnost ekonomicko organizačního charakteru, konzultační služby zaměřené na daně a finance, exportně-importní poradenství včetně procedur v mezinárodním obchodě,

· Informace o programových podporách, analýzy podnikatelského prostředí, informace o vývoji ekonomiky

· Abonentní služba – nabídky ze zahraničí prezentované tuzemským podnikatelům

Služby celní a certifikační:

· Ověřování a vystavování dokumentů pro mezinárodní obchod, certifikáty, ATA karnety, konzulární legalizace a superlegalizace, systém CLA

Služby právní a legislativní:

· Poradenské a konzultační služby, předkládání vyjádření a odborných stanovisek, semináře a přednášky, osvědčení o skutečnostech důležitých v právních vztazích vznikajících v mezinárodním obchodě

Oblast vzdělávání:

· Spolupráce s orgány státní správy na reformě systému odborného vzdělávání v ČR, legislativní připomínkování zákonů a předkládání návrhů

· Vypracování požadavků na profily absolventů a profesní standardy jednotlivých povolání, udělování Osvědčení HK ČR nejlepším absolventům, spoluorganizování soutěží a výstav odborných dovedností žáků středních odborných škol a učilišť

· Realizace programu profesního vzdělávání - Akademie řemesel a služeb HK ČR (mistrovské zkoušky)

· Certifikace personálu v oblasti kvalifikací

· Účast v evropských projektech Leonardo da Vinci a Phare

Informační servis:

· Komora.cz, institucionální časopis Hospodářské komory ČR

· Služba Business to business (B2B) provozovaná prostřednictvím dceřiné společnosti WTC Prague, a. s.

· Cílená prezentace českých podnikatelských záměrů v zahraničí

· Informační systém pro malé a střední podnikatele – virtuální prostor jako zdroj aktuálních informací prostřednictvím webových stránek pro veřejnost

· Aktuality – denní zpravodajství z komorové sítě na webových stránkách

Konferenční služby v nové budově HK ČR:

· Nová budova Hospodářské komory ČR na strategicky velmi výhodném místě v blízkosti všech sítí MHD i hlavních příjezdových komunikací do hlavního města nabízí vhodné prostory pro konferenční účely.

Projekt InMP:

(Informační místa pro podnikatele)

V roce 2003 byl schválen a Ministerstvem financí ČR zaregistrován projekt Hospodářské komory ČR „Informační místa pro podnikatele“. V rámci tohoto projektu se v témže roce podařilo vybudovat síť 75 informačních míst po celém území státu tak, aby podnikatelé obdrželi nezbytné informace a služby, co nejblíže k místu svého působení. Odbornou část informací zajišťuje 25 oborových informačních míst. Projekt je realizován Hospodářskou komorou ČR na základě státní dotace. Informační místa představují pro podnikatelskou veřejnost „one-stop-shop“ k poskytnutí informací v celé šíři životních situací podnikatelů nejen v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie, ale i pro jejich každodenní potřebu. Projekt vychází z toho, že naši podnikatelé se nestěhují do unie, ale k našim podnikatelům přicházejí pravidla jednotného evropského trhu.

· Síť regionálních a oborových informačních míst poskytuje malým a středním podnikatelům pomoc a informace soustředěné na jednom místě v následujících oblastech:

• podnikatelské prostředí v České republice a v Evropské unii

• podnikatelská legislativa České republiky a Evropské unie

• programy podpory malého a středního podnikání na regionální a celostátní úrovni

• vzdělávací programy v rámci regionu a centra

• produkty dalších institucí na podporu malého a středního podnikání

• komerční nabídky a poptávky v tuzemsku a v zahraničí

• další užitečné informace pro podnikatele

copyright © 2006 - Cech parketářů a podlahové techniky České Republiky | design © 2006 - dogfish.cz