Hlavní partneři.
Pro zobrazení potřebujete plug-in. Můžete si jej stáhnout zde:
Download Flash Player.

P
Člen Evropského svazu parketářů
a podlahové techniky - EUFA P+F
 hod.

Příští rok oslaví náš Cech 10 let své činnosti


Příští rok v květnu oslaví náš Cech již 10-ti leté výročí od svého založení. Jako připomínku Vám předkládáme krátký článek o vzniku a historii Cechu.

Vznik a historie Cechu

Byl poněkud kuriózní. Myšlenka o jeho založení se totiž zrodila ve 2500 km vzdáleném hlavním městě Španělska - Madridu. Tam se totiž skupina českých parketářů pod vedením ing. Jiřího Dvořáka při příležitosti školení u firmy Qui Deva poprvé seznámila s rozdíly v podnikání mezi profesionály – členy organizovaného sdružení a řemeslníky na tzv. vlastní noze. A že to byl rozdíl. A to jak v otázkách vybavení, kvalitě práce, možnostech spolupráce, tak i samozřejmě v otázce zcela podstatné – v odměnách.

Toto bylo hlavním impulsem a katalyzátorem k myšlence na vytvoření podobného společenství i v České republice. Oficiální založení Cechu parketářů ČR pak proběhlo 22. května roku 1997 v Praze na Novotného lávce a to pod gescí České Dřevařské společnosti. Ustavující valné hromady se zúčastnilo 40 podlahářských firem. Do čela Cechu byl zvolen jako předseda ing.Jiří Dvořák.

Jejich činnost byla pravděpodobně impulsem ke brzkému vzniku dalšího profesního společenství a to Cechu podlahářů vedeného panem Miroslavem Matuchou. Po roce vzájemného oťukávání byly cechy sloučeny v jeden s názvem: Cech podlahářů a parketářů ČR s předsedou ing.Jiřím Dvořákem a místopředsedou panem Miroslavem Matuchou.

V této době hledal nově ustanovený Cech především svou pozici a místo na českém podlahářském trhu. Snažil se již prostřednictvím ing. Jiřího Dvořáka zabývat se hlouběji systémem vzdělávání, orientací na kvalitu práce, vzájemnou spolupráci jednotlivých členů. V této době ještě nikdo netušil, jak tyto myšlenky budou v blízké budoucnosti aktuální.

Zcela logicky nastává po třech letech fungování Cechu parketářů a podlahářů k další změně, a to k rozšíření Cechu o obor průmyslových podlah. Teprve budoucnost ukázala, a to nejen na evropském modelu profesních svazů, jak tato úvaha byla mylná.

Toto rozšíření mělo ve svém důsledku negativní dopad na fungování Cechu a to jak krátkodobém, tak i, jak se později ukázalo, především v dlouhodobém horizontu. Cech se spojením s průmyslovými podlahami dostal poněkud více do tzv. velkého stavebnictví, s odlišným fungováním vztahů, jinými řídícími procesy a zvyklostmi. Navíc tento poměrně specifický obor byl pro mnohé členy – parketáře příliš odtažitý a nepochopený.

V této zvláštní situaci odstoupil ing.Jiří Dvořák z funkce předsedy a tímto byl potvrzen dosavadní místopředseda pan Miroslav Matucha, který byl nedlouho poté nahrazen ing. Jiřím Drápalíkem, postupně se vyměnilo i celé představenstvo. Ani jeden z těchto předsedů však nedokázal vtisknout Cechu svou tvář, nedokázal povznést Cech na úrove?, kterou by si jistě zasloužil.

I toto bylo důvodem k dalším změnám v dobré víře, že se konečně dlouhodobé úsilí a snaha o vydobytí odpovídající pozice Cechu na podlahářském trhu podaří naplnit a zrealizovat. Do čela Cechu byl zvolen mgr. Miloslav Štumpa, který v Cechu zastupoval obor průmyslových podlah, a kdy Valná hromada vsadila na jeho pracovitost. Místopředsedy byli zvoleni ing. Jiří Dvořák, pan Zbyněk Fabík a paní Jana Pilátová. Cech se postupně opět stabilizoval, nápadů přibývalo, jejich realizace však velmi často vázla, a to především díky kostrbatém systému 14-ti členného představenstva a chybějící iniciativě jeho členů. Cech se účastnil výstav a veletrhů, přispíval do odborných časopisů a postupně si budoval pozici na podlahářského trhu.

Jelikož vývoj nelze zastavit, zasáhla i do činnosti Cechu událost na první pohled zcela nelogická. Byl to vstup naší republiky do Evropské unie. Nejen před Cechem tak vyvstal nový velký úkol, dosud zcela neznámý a nepoznaný. Byla to nutnost postupného pronikání Cechu do oblasti mezinárodních vztahů, integrace do mezinárodních profesních svazů, účast na jednáních o budoucnosti řemesel a vzdělávání, vzájemná mezinárodní spolupráce, zvykání si na zcela nové podmínky v podnikání, kvalitu práce, sjednocování norem a standardů práce, zvykání si na situace, kdy většina souvisejících skutečností bude již řízena z Bruselu a jednotlivé členské země EU se budou nuceni s větším či menším nadšením přizpůsobovat.

S nově vyvstalou situací si Cech dokázal poměrně důstojně poradit. Ve zkušenostech a znalostech ing. Luboše Kršky našel člověka, který tyto nové skutečnosti pomohl urychleně řešit. Výsledkem těchto aktivit bylo přijetí Cechu do Svazu pro podporu vzdělávání v parketářském řemesle a podlahové technice v Evropě, účast českého parketářského týmu na Mistrovství Evropy v pokládce parket v belgickém Kortrijku v roce 2004, vybudování si důstojné pozice v evropské podlahářské lobby, rozvíjení tolik proklamované zahraniční spolupráce a v neposlední řadě i pověření Cechu parketářů a podlahové techniky ČR, uspořádat v České republice v roce 2006 Mistrovství Evropy v pokládce parket.

Paradoxně nebyly tyto úspěchy, jak by se dalo logicky předpokládat, odrazovým můstkem k dalšímu rozvoji Cechu a jeho zviditelnění v České republice, nýbrž vedly k inicializaci nekonečných sporů, nedorozumění, výčitek a nepochopení vzniklé situace. Názory na další fungování Cechu mezi předsedou mgr. Štumpou na straně jedné, a ing. Dvořákem a ing. Krškou na straně druhé byly značně rozdílné a vyvrcholily při jednání s nejvyššími evropskými představiteli v Berlíně, které mělo dát jednotný ráz organizaci Mistrovství v pokládce parket v České republice. Výsledkem tohoto našeho, kulantně řečeno, nesouladu bylo odebrání soutěže v České republice, o pověsti českých řemeslných svazů v Evropě ani nemluvě.

Po určitém rozčarování, se jádro zakladatelů rozhodlo pokračovat v započaté práci z roku 1997, poučit se z chyb, navázat na získané zkušenosti z Evropy, a plně využít všech schopností a zkušeností ve prospěch Cechu. Cech se vrátil k původnímu názvu s rozšířením o podlahovou techniky. Název tady zní: Cech parketářů a podlahové techniky České republiky, do čela byl zvolen opět ing. Jiří Dvořák, místopředsedy ing. Luboš Krška, Ivan Dobiáš a Miloslav Mojžíš.

Byly vytvořeny funkční webové stránky, vypracovány cíle Cechu, krátkodobé i dlouhodobé úkoly s výraznou orientací na vzdělávací procesy, kvalitu práce a spokojenost zákazníka, propagaci řemesla jako takového, zavádění evropských norem a standardů práce, tvorbu cen a mnoho dalších ušlechtilých záměrů a cílů.

V současné době je Cech zcela stabilizován, má výraznou podporu mnoha partnerů i členů Cechu, svou činnost neustále zlepšuje a zdokonaluje. Zúčastnil se Mistrovství Evropy v pokládce parket v Německu, pořádá Mistrovství České republiky juniorů i dospělých, pořádá semináře a školení, vydává Certifikáty kvality práce a pracuje na přípravě certifikátu evropského, vytváří Sborníky doporučených cen a vykonává mnoho dalších aktivit. Je to snad málo? Stal se nejsilnějším, největším a nejprofesionálnějším profesním sdružením v oboru podlah v České republice. Opět si vydobyl zpět silnou pozici a respekt v Evropském svazu parketářů a podlahové techniky, očmž svědčí i jmenování ing. Luboše Krška tajemníkem tohoto svazu, a ing. Jiřího Dvořáka jako člena odborné komise. Opět se uchází o pořádání Mistrovství Evropy v pokládce parket v roce 2010. Opět zaujímá významnou pozici ve vzdělávacím procesu v České republice. Opět je v očích laické i odborné veřejnosti vnímán jako představitel významného profesního sdružení, členové jako nositelé kvality práce a pokračovateli tradice zlatého českého řemesla. Opět.....

V příštím roce, v únoru 2007, oslaví Cech parketářů a podlahové techniky České republiky 10 let své činnosti.

Važme si této tradice.

copyright © 2006 - Cech parketářů a podlahové techniky České Republiky | design © 2006 - dogfish.cz