Hlavní partneři.
Pro zobrazení potřebujete plug-in. Můžete si jej stáhnout zde:
Download Flash Player.

P
Člen Evropského svazu parketářů
a podlahové techniky - EUFA P+F
 hod.

Pod patronátem Cechu parketářů ČR


Praha 2.- 3. května 2019

Dovednostní soutěž SOLLERTIA 2019, v oboru „Podlahář“, se tentokrát konala na Akademii řemesel na Zeleném pruhu v Praze.

Soutěž Sollertia je určená pro žáky středních odborných škol vybraných oborů vzdělání s výučním listem a rovněž také pro vybrané obory vzdělání s maturitní zkouškou. Hlavním principem dovednostních soutěží Sollertia je přímé porovnání výkonu žáků a odborníka z praxe, tzv. vyzývatele, kde jsou všem soutěžícím nastavena stejná pravidla a žáci se posuzují za stejný soutěžní úkol podle stejných kritérií, stejně jako vyzývatel. Díky tomu je možné objektivně zjistit úroveň získaných vědomostí a dovedností žáka v porovnání s profesionálem v oboru. Nejlepší žák z každého oboru, který dosáhne alespoň 66% výsledku vyzývatele, je oceněn čestným titulem SOLLERS (z lat. ZRUČNÝ) a stříbrnou medailí ze 42 gramů ryzího stříbra. Všichni vítězové finálových kol mohou následně užívat titul SOLLERS – zručný, kterým budou moci označit také svou provozovnu, výrobek nebo uvádět u jména.

O soutěži

Vyhlašovatelem této dovednostní soutěže je Hlavní město Praha a organizátorem letošního ročníku se stala Akademie řemesel Praha - Střední škola technická, Zelený pruh 1294/52, Praha 4 – Krč. Oficiálně byla soutěž vyhlášena pod názvem „ Finálové kolo soutěže SOLLERTIA 2019 se zahraniční účastí v oboru PODLAHÁŘ“. Záštitu nad soutěží převzal Radní MHMP Mgr. Vít Šimrala, Ph.D. et Ph.D a Cech parketářů ČR z.s.

Soutěžící

Každou přihlášenou školu zastupovali dva soutěžící. Pro zvýšení atraktivnosti této soutěže se pořadatelům ve spolupráci s Mistrovskou školou řemesel a umění v Josefově Dole, podařilo zajistit účast dvou soutěžících ze Slovenska. Původně ohlášení účastníci z Polska se z důvodu prázdnin omluvili.

Soutěže se tedy zúčastnily:

2 studenti z Akademie řemesel na Zeleném pruhu v Praze

2 studenti z SOŠ na Jarově v Praze

2 studenti z Stredné odborné školy drevárskej a stavebnej v Krásně nad

Kysucou na Slovensku

2 studenti (náhradníci za Polské studenty) z Akademie řemesel na Zeleném

pruhu v Praze

Soutěžní úkol

Úkolem soutěžících bylo tentokrát zhotovení historické parkety o velikosti 700mm x 700mm. Tvar zadání nebyl žádnému ze soutěžících předem znám, a to ani jejich vyzyvateli. Zadání bylo vylosováno ze zapečetěných obálek až těsně před vlastním zahájením soutěže. Vylosované zadání bylo následně rozdáno všem soutěžícím společně s potřebným materiálem a základními údaji o způsobu provedení díla. Jednalo se o variantu tvaru historické parkety (tzv. patentní parketa s devíti kameny), která, dle tvůrce návrhu, měla být pro soutěžící tvarově i technologicky zvládnutelná. Jediným omezením pro soutěžící i jejich vyzyvatele bylo to, že nebyl povolen doraz na pravítku. Takže z v celku banálního zadání se rázem stal, pro mnohé, oříšek v podobě přesného měření každého dílce parkety.

Na zvládnutí tohoto úkolu měli soutěžící dostatek času a tak se na provedení díla mohli v klidu soustředit.

Průběh soutěže

Vlastní práce byla zahájena ředitelem celé soutěže panem ing. Drahoslavem Matonohou, který ve svém krátkém úvodním projevu zdůraznil, že soutěž bude vedena dle přesných pravidel, v duchu fair play a vyhrát musí ten nejšikovnější. Popřál soutěžícím přesnou míru a i ten pomyslný kousek štěstíčka. Poté předal slovo rozhodčím, kteří v krátkosti soutěžící poučili o pravidlech dodržování BOZ při práci a požadavcích na provedení zadaného díla z pohledu rozhodčích.

Den první (2.5.2019)

O půl desáté vypukla praktická část soutěže. Soutěžící měřili, řezali, osazovali jednotlivé dílky na místo v parketě. Počáteční podcenění zadání vbrzku pocítili téměř všichni účastníci. Úkolem prvního dne bylo nařezané dílky parketové sestavy naklížit na podkladovou desku. Tento základní předpoklad úspěchu se nakonec podařilo splnit všem soutěžícím, i když už zde se pomalu začal lámat chléb. Drobné spárky mezi dílky byly najednou zcela zřetelné a někteří s hrůzou zjistili, že i směr kresby dřeva má svá pravidla.

Den druhý (3.5.2019)

Úkolem druhého dne bylo naklíženou parketovou sestavu dobře vybrousit a následně povrchově upravit tvrdým voskovým olejem. Soutěžící právě zde pochopili, proč se tomuto dni říká „den pravdy“. Veškeré technologické nedostatky byly najednou zcela zřetelné. S potěšením však musím říci, že těch závažných nedostatků (především estetických) nebylo zase až tak mnoho.

Po desáté hodině již měli všichni soutěžící práce dokončeny a ke slovu přišel čas pro rozhodčí, aby i oni dokončili svou práci.

Rozhodčí, kteří dle pravidel této soutěže jsou nazýváni „Akademiky“, práci soutěžících i jejich vyzyvatele (profesionála), sledovali od samého počátku soutěže.

Posuzováno bylo:

Přesnost provedení (míry)

Dodržení vzoru (směr kresby dřeva a tvar)

Povrchová úprava (kvalita výbrusu a olejování)

Celkový vzhled provedení (vizuální dojem)

BOZ (dodržení pravidel bezpečnosti práce a

pořádek na pracovišti)

Kritéria bodování byly stejné jak u soutěžících, tak u jejich vyzyvatele. Každá část se hodnotila zvlášť od 0% do 100%. Po sečtení všech částí se tento výsledek vydělil pěti a tak došlo k průměrnému výsledku jednotlivce.

Sbor rozhodčích ve složení:

Dareusz Kozera – president Polského svazu parketářů

a viceprezident Evropského svazu EUFA P+F

Ing. Jiří Dvořák – ředitel Mistrovské školy řemesel a umění

a soudní znalec v oboru podlahové systémy

Pavel Drápalík - předseda Cechu parketářů ČR

a soudní znalec v oboru ekonomika a dřevozpracování

Rozhodčí se po vzájemném porovnání výsledků shodli na tomto pořadí:

Marián Hulec - vyzyvatel a mistr v oboru 99% (MIMO SOUTĚŽ)

(Slovenská republika)

1. místo Lukáš Hugo Novotný ……………... 81%

(Akademie řemesel Zelený pruh Praha)

2. místo David Balog ……………………… 79%

(SOŠ Jarov – Praha)

3. místo Daniel Pollák ……………………… 77%

(SOŠD+S Krásno nad Kysucou – Slovensko)

4. místo Věra Šubertová ……………………. 75%

(SOŠ Jarov – Praha)

5.-6. místo Michal Míka ……………………… 74%

(Akademie řemesel Zelený pruh Praha)

5.-6. místo Sebastián Pavlík ………………….. 74%

(Akademie řemesel Zelený pruh Praha)

7. místo Luboš Šeliga ……………………… 72%

(SOŠD+S Krásno nad Kysucou – Slovensko)

8. místo Jakub Brožek …………………….. 67%

(Akademie řemesel Zelený pruh Praha)

Vyvrcholením celé soutěže bylo předání cen soutěžícím, které se konalo na Staroměstské radnici v Praze. V Brožíkově síni převzal vítěz soutěže z rukou Radního MHMP Mgr. Víta Šimraly, Ph.D. et Ph.D a ředitele Mistrovské školy řemesel a umění ing. Jiřího Dvořáka originální stříbrnou pamětní medaili a osvědčení o udělení čestného titulu SOLLERS (z lat. ZRUČNÝ).

Všichni soutěžící obdrželi od pořadatelů Čestná uznání a věcné dary v podobě kvalitního nářadí, dodaného pořadatelem a sponzory soutěže.

Několik slov na závěr

Na samotný závěr je zapotřebí poděkovat pořadatelům z Akademie řemesel na Zeleném pruhu v Praze, kteří ve spolupráci s Mistrovskou školou řemesel a umění z Josefova Dolu a Cechem parketářů ČR, společnými silami zajistili v „šibeničním“ termínu (cca tři týdny), bezproblémový průběh celé soutěže. Nutno dodat, že tento tandem, který letošní soutěž SOLLERTIA v oboru podlahář zajišťoval, má s tímto druhem soutěží dlouholeté zkušenosti, a to nejenom na úrovni republikové, ale i Evropské. Na samotný závěr se však patří poděkování i našim sponzorům, bez jejich přispění by soutěž jen těžko mohla být na takové úrovni. Dík patří zástupcům firmy MAFELL (ing.Odvárka), FLEX (pan Skala), DEVA a D.I.E.C. (obě ing.Dvořák), kteří se podpoře výchovy mladých řemeslníků věnují už dlouhodobě, ale nutno poděkovat i ostatním firmám – MAPEI (ing.Lakoš), HINTERSEER (pan Kočka), WURTH (pan Pexa) a SAICOS (pan Pechar).

Dobrému řemeslu zdar

Pavel Drápalík

Předseda Cechu parketářů ČR

copyright © 2006 - Cech parketářů a podlahové techniky České Republiky | design © 2006 - dogfish.cz